Mùa thu hoạch trái đào tại thôn NaMaXia khu Đào Nguyên - Cao Hùng (tháng 3-tháng 5)

Mùa thu hoạch trái đào tại thôn NaMaXia khu Đào Nguyên - Cao Hùng  (tháng 3-tháng 5)
Lượt người xem:346
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-04-13 10:13:41