ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การบริหาร

โดมแห่งแสง

โดมแห่งแสง

เกี่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยว

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลัก

 • การส่งเสริมการตลาด
 • การให้คำปรึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
 • การสนับสนุนกิจกรรม
 • การปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวและการจัดการการบำรุงรักษา
 • การบริหารจัดการสวนสัตว์เสี่ยวซาง

องค์กร

สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเกาสง

 • พหุนิยมทางการเมือง
 • การจัดการบำรุงรักษา
 • สำนักงานบุคลากร
 • วิศวกรรมการท่องเที่ยว
 • ห้องการบัญชี
 • กองพัฒนาการท่องเที่ยว
 • ห้องเลขานุการ
 • ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ศูนย์ควบคุมรักษาความปลอดภัยในสวนสัตว์
 • ฝ่ายการตลาดการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยว และสร้างนโยบายการท่องเที่ยวขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานบูรณาการระดับภูมิภาคของทรัพยากรการท่องเที่ยวและการตลาดมุ่งสู่สถานที่ต่างๆในเอเชียและส่งเสริมการล่องเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เนื้อหาและนโยบายการสร้างที่มีคุณภาพสูงในเกาสงนั้นจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรระหว่างประเทศ

 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว
 • เพื่อเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยว
 • และสร้างนโยบายการท่องเที่ยวขึ้นมาโดยเฉพาะ
 • การดำเนินงานบูรณาการระดับภูมิภาคของทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • ละการตลาดที่มีการมุ่งสู่สถานที่ต่างๆในเอเชียและ
 • ส่งเสริมการล่องเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
จำนวนที่รับชม:1584
อัพเดทล่าสุด:2017-04-13 15:14:37