Chuyển đến khu nội dung chính

Cục du lịch T.p

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Giới thiệu nghịêp vụ

 • Bộ phận quảng bá du lịch

  Lên kế hoạch quảng bá du lịch trong nước, quy hoạch lịch trình du lịch và tư vấn du lịch

 • Bộ phận ngành du lịch

  Hỗ trợ quản lí du lịch và khai thác tài nguyên du lịch

 • Bộ phận phát triển du lịch

  Lên kế hoạch và phát triển chính sáchdu lịch, thúc đẩy các họat động du lịch và lễ hội

 • Bộ phận quản lý bảo trì

  Quản lý danh lam thắng cảnh, mỹ quan môi trường ,và bảo tồn cảnh quan

 • Bộ phận công trình du lịch

  Quy hoạch tổng quan cảnh quan du lịch; dự tính, cung ứng, xây mới và trùng tu, quy hoạch công trình, thiết kế, thi công.

 • Trung tâm quản lý vườn thú

  Kiểm tra công tác chăn nuôi và bảo vệ động vật, công tác phòng chống dịch bệnh, điều trị và kiểm dịch, nghiên cứu hành vi động vật, trao đổi và nhập xuất khẩu động vật, các họat động giáo dục về vấn đề bảo tồn sinh thái.

 • Văn phòng kế toán

  Ban hành biên chế tổ chức, quản lý nhân sự, quy chế nhân sự, kiểm tra đánh giá; chuyển đổi hết nhiệm kì, đào tạo bồi dưỡng, chế độ thưởng phạt, trợ cấp hưu trí, bảo hiểm, bộ phận đăng ký quản lý dữ liệu.

 • Văn phòng nhân sự

  Thực hiện công tác hạch toán, kế toán và thống kê.

 • Văn phòng hành chính

  Thảo các quy định trong văn phòng hành chính, tuyên truyền quy định hành chính, phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý, tư vấn cải cách hành chính, tư vấn chính sách đánh giá khen thưởng xử phạt, bảo vệ cơ mật công vụ và các hạng mục liên quan đến công tác hành chính khác.

 • Văn phòng thư ký

  Xử lí các công việc nằm ngoài phạm vị hoạt động của các bộ phận, phòng ban và trung tâm, như tài liệu, tập dữ liệu, công vụ, xuất nhập, thu mua, quản lý tài sản, nghiên sát

Lượt người xem:346
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-04-13 14:52:15