ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถารที่ท่องเที่ยว

หน่วยงานยังมีการบริการสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ MRT ที่เกาสง

往下探索
โดมแห่งแสง

โดมแห่งแสง

สถานีซีจื่อหวัน สถานีเยียนเฉิงพู่ สถานีเทศบาลเมือง ซื่อยี้ห่วย สถานีเหม่ยลี้เต๋า สถานีโรงเรียนประถม ซิ่งยี้ สถานีศูนย์วัฒนธรรม เหวินหว้าจงซิง สถานี หวู่ค่ายช้อ Wukuaicuo สถานีห้องโถงศิลปะการต่อสู้ จี้จีกว่าน สถานีเหว่ยหวู่ยิง สถานีฟ่งซานซี สถานีฟ่งซาน สถานีต้าตง สถานีโรงเรียนประถมฟ่งซาน สถานีต้าแล่ว สถานีแซ่วกั๋ง สนามบินนานาชาติเกาสง สถานีเช่าหยา Caoya สถานีโรงเรียนมัธยมเชียนเจิ่ง Cianjhen Senior สถานีคั่ยเซวน Kaisyuan สถานีซือจ่า สถานีย่านช้อปปิ้งซันตวอ Sanduo สถานีจงยัง สถานีเกาสง สถานีโห่ยี้ สถานีเอาจื่อตี๋ สถานีสนามกีฬาเกาสงจวีตั้น สถานี เชิงนิเวศน์ เซิงไท่หยวนชวี สถนนีรถไฟความเร็วสูง จว๋อยิง สถานี MRT World Games สถานีประถมศึกษา Oil Refinery สถานีโรงงานประมวลผลหนานจื่อ สถานีโห่จิง ไห่เคอต้า สถานีสวนสาธารณะตูห้วย สถานีชิงพุ(เกาเคอต้า) สถานีโรงงานน้ำตาลเชาโถ สถานนีรถไฟเชาโถ สถานีนันกังซาน

สถานีเทศบาลเมือง ซื่อยี้ห่วย

สถานีโรงเรียนประถม ซิ่งยี้

สถานีศูนย์วัฒนธรรม เหวินหว้าจงซิง

สถานี หวู่ค่ายช้อ Wukuaicuo

สถานีห้องโถงศิลปะการต่อสู้ จี้จีกว่าน

สถานีเหว่ยหวู่ยิง

สถานีฟ่งซานซี

สถานีฟ่งซาน

สถานีโรงเรียนประถมฟ่งซาน

สถานีต้าแล่ว

สถานีเช่าหยา Caoya

สถานีโรงเรียนมัธยมเชียนเจิ่ง Cianjhen Senior

สถานีคั่ยเซวน Kaisyuan

สถานีซือจ่า

สถานีเกาสง

สถานีโห่ยี้

สถานีสนามกีฬาเกาสงจวีตั้น

สถานี เชิงนิเวศน์ เซิงไท่หยวนชวี

สถานีประถมศึกษา Oil Refinery

สถานีโรงงานประมวลผลหนานจื่อ

สถานีโห่จิง ไห่เคอต้า

สถานีสวนสาธารณะตูห้วย

สถานีชิงพุ(เกาเคอต้า)

สถานีโรงงานน้ำตาลเชาโถ

สถานนีรถไฟเชาโถ

สถานีนันกังซาน